Privacybeleid

Wij verschaffen graag inzicht in ons privacybeleid.

Toepassingsgebied
In dit beleid wordt beschreven hoe One2Go persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om onze diensten te leveren. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van onze apps, websites, functies of andere diensten waar ook ter wereld. Dit beleid is specifiek van toepassing op:
– Passagiers: gebruikers die vervoer aanvragen of krijgen.
– Vervoerders: gebruikers die vervoer aanbieden

Dit beleid is ook van toepassing op degenen die gegevens aan One2Go verstrekken in verband met een app om onze diensten te gebruiken of over wie One2Go anderszins gegevens ontvangt in verband met onze diensten. Al deze subjecten van dit beleid worden ‘gebruikers’ genoemd voor de doeleinden van dit beleid.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder:

One2Go B.V.
Hunsstraat 12
6367 JL Voerendaal

Als u vragen, opmerkingen of klachten over de gegevenspraktijken van One2Go wilt indienen, kan dat via [email protected]

Gegevens die we verzamelen

Door u verstrekte gegevens. Deze kunnen bestaan uit:
– Gebruikersprofiel: We verzamelen gegevens wanneer u uw One2Go-account aanmaakt of bijwerkt. Daarbij kunt u denken aan uw naam en telefoonnummer, maar ook kenteken van vervoerders.
– Toestemming van gebruikers: We kunnen gegevens verzamelen die u indient wanneer u contact opneemt met One2Go of andere gebruikers beoordeelt.

Gegevens die zijn aangemaakt tijdens uw gebruik van onze diensten
Deze kunnen bestaan uit:
– Locatiegegevens: Vertrek- en aankomstadressen die nodig zijn voor het gebruiken van onze diensten.
– Transactiegegevens: We verzamelen transactiegegevens in verband met uw gebruik van onze diensten, met inbegrip van het soort aangevraagde of geleverde diensten, de datum en het tijdstip waarop de dienst is geleverd, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en de betaalmethode.
– Gebruiksgegevens: We verzamelen gegevens over uw interactie met onze diensten. Deze omvatten bijvoorbeeld toegangsdatums en -tijden, app-functies, bekeken pagina’s, crashes van de app en andere systeemactiviteit, het type browser, en de website of dienst van derden die u gebruikte voorafgaand aan uw interactie met onze diensten.
– Apparaatgegevens: We kunnen gegevens verzamelen over de apparaten die u gebruikt voor toegang tot onze diensten, met inbegrip van de hardwaremodellen, het IP-adres van de apparaten, de besturingssystemen en versies hiervan, software, bestandsnamen en -versies, voorkeurstalen, unieke apparaat-ID’s, reclame-ID’s, serienummers, gegevens over de verplaatsing van de apparaten, en gegevens over mobiele netwerken.
– Communicatiegegevens: We stellen gebruikers in staat om met elkaar te communiceren via apps en door middel van telefoonnummer.

Bewaren en verwijderen van gegevens
– One2Go heeft gegevens van gebruikersprofielen nodig voor het leveren van services en bewaart deze gegevens zolang u uw One2Go-account aanhoudt.
– One2Go bewaart bepaalde gegevens, waaronder transactie-, locatie- en gebruiksgegevens, minimaal zeven jaar in verband met wettelijke, fiscale, verzekeringsgerelateerde en overige vereisten in de plaatsen waar One2Go actief is.
– U kunt een verzoek tot verwijdering van uw account indienen via [email protected] Na een dergelijk verzoek verwijdert One2Go de gegevens die niet hoeven te worden bewaard. Onder bepaalde omstandigheden kan One2Go uw account mogelijk niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een openstaand tegoed, een onopgeloste vordering of een lopend geschil. Na oplossing van de kwestie waardoor verwijdering niet mogelijk is, verwijdert One2Go uw account zoals hierboven is beschreven.

General Data Protection Regulation
Vanaf 25 mei 2018 is de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers in de Europese Unie onderhevig aan de EU General Data Protection Regulation (‘GDPR’). Dit gedeelte bevat informatie over de rechten van gebruikers in de EU en de verantwoordelijkheden van One2Go in het kader van deze verordening.

Rechten van gebruikers in de EU
a. Toelichting op en kopieën van uw gegevens
– U hebt het recht om toelichting te vragen op de gegevens die One2Go over u bezit en de manier waarop One2Go deze gegevens gebruikt.
– U hebt ook recht op een kopie van de gegevens die One2Go over u verzamelt als deze worden verzameld na uw toestemming of omdat One2Go de gegevens nodig heeft voor de levering van de door u gewenste diensten.
b. Correctie
Als One2Go gegevens van u bezit die naar uw mening onjuist zijn, hebt u het recht om correctie van uw gegevens te verzoeken.
c. Verwijdering
Gebruikers kunnen op elk gewenst moment een verzoek tot verwijdering van hun account indienen. Zie het gedeelte ‘Bewaren en verwijderen van gegevens’ hierboven voor meer informatie over de manier waarop One2Go gegevens bewaart en verwijdert.
d. Bezwaren en klachten
– Gebruikers in de EU hebben het recht bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens door One2Go. One2Go kan uw gegevens blijven verwerken in weerwil van uw bezwaar, voor zover toegestaan krachtens de GDPR.
– Gebruikers in de EU hebben tevens het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens door One2Go. De contactgegevens zijn:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
070 – 888 85 00
U kunt ook vragen, opmerkingen of klachten indienen via [email protected]

Rechtsgronden voor verwerking
In het kader van de GDPR moeten bedrijven die de persoonsgegevens van gebruikers in de EU verwerken, dat doen op basis van specifieke rechtsgronden. Zoals hieronder wordt beschreven, verwerkt One2Go de gegevens van gebruikers in de EU op basis van een of meer rechtsgronden die zijn vermeld in de GDPR:
a. De verwerking is noodzakelijk voor het leveren van de diensten en functies die u verzoekt
One2Go moet bepaalde gegevens verzamelen en gebruiken om diensten te leveren. Dit omvat onder andere:
– gegevens van gebruikersprofielen, die nodig zijn om uw account aan te maken en te onderhouden, zodat One2Go bijvoorbeeld uw identiteit kan controleren, met u kan communiceren over uw ritten, bestellingen en accounts, en u in staat kan stellen om betalingen te verrichten of omzet te ontvangen,
– locatiegegevens die nodig zijn om passagiers en vervoerders te matchen en om actieve ritten te volgen en routeaanwijzingen te geven, transactiegegevens, die moeten worden gegenereerd en onderhouden in verband met uw gebruik van de diensten van One2Go,
– gebruiksgegevens, die nodig zijn om diensten van One2Go te onderhouden, te optimaliseren en te verbeteren, zodat bijvoorbeeld omzet van vervoerders kan worden berekend.
b. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van onze gebruikers of anderen te beschermen
One2Go kan persoonsgegevens verwerken en vrijgeven aan bijvoorbeeld de politie als de veiligheid van gebruikers of anderen in gevaar is.
c. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van andere personen of partijen
One2Go verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor zover nodig voor de belangen van andere personen of het algemene publiek. Hieronder valt het verstrekken van gegevens in verband met juridische vorderingen of verzekeringsclaims om de rechten en veiligheid van anderen te beschermen.

Update

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u over deze wijzigingen informeren via One2Go-apps of andere middelen. Voor zover onder toepasselijke wetgeving is toegestaan, stemt u door het gebruik van onze diensten na een dergelijke kennisgeving in met onze updates van dit beleid. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente informatie over ons privacybeleid. Wij zullen ook eerdere versies van ons privacybeleid voor raadpleging beschikbaar houden.